EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.
 4. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 

Termin główny:

 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)- godz. 9:00

 

Terminy dodatkowe:

 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

 • język polski- 120 minut
 • matematyka- 100 minut
 • język obcy nowożytny- 90 minut

 

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST DOSTOSOWANIE FORMY LUB WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, TO:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
 • objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

Z egzaminu ósmoklasisty (z danego przedmiotu lub przedmiotów) są zwolnieni uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali lub w roku szkolnym 2019/2020 uzyskają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

      -    informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2019/2020,

 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze egzaminu próbnego,
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.