Regulamin wypożyczania podręczników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu

  • 1 Zasady ogólne

Podręczniki (również nośniki elektroniczne dołączone do podręczników) stanowią własność Szkoły.

Podręczniki opatrzone są nadanym numerem ewidencyjnym i pieczątką biblioteki szkolnej.

Do użytkowania podręczników stanowiących własność Szkoły uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasach I-VIII.

 

  • 2 Udostępnianie podręczników

Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

Rodzice mają obowiązek zapoznać się z regulaminem wypożyczania podręczników podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym i podpisać się pod oświadczeniem o treści:

„Oświadczam, że znam regulamin korzystania przez uczniów z podręczników wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez moje dziecko z podręczników”.

Wszystkie podręczniki podlegają zwrotowi na tydzień przed wyznaczonym dniem zakończenia roku szkolnego.

 

  • 3 Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki
  1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki, w szczególności:

- wyposażenia podręczników w okładki,

- nie dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,

- zgłaszania wychowawcy wszelkich uszkodzeń podręczników (np. rozdarcie, zalanie stron) celem niezwłocznego naprawienia przez bibliotekarza.

  1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, jest zobowiązany oddać do biblioteki szkolnej komplet wypożyczonych podręczników i ćwiczeń.
  2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic dziecka jest zobowiązany zakupić nowy i zwrócić w terminie wskazanym w § 2 pkt 4.
  3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie.

 

  • 4 Postanowienia końcowe

Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.