REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Podstawa prawna

1.Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

2.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

I. Postanowienia ogólne

1.Do zadań biblioteki należy:

a)wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,

b)dostarczanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych, książek i innych źródeł informacji,

c)wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

d)wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,

e)współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,

f)wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

g)stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

h)organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych

i)upowszechnianie czytelnictwa i języka ojczystego,

j)rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

k)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

2.Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom orz uczniom i rodzicom.

3.Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

4.Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

1.W bibliotece jest wydzielone miejsce z wolnym dostępem do księgozbioru, gdzie uczniowie mogą samodzielnie dokonywać wyboru książek.

2.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca. W razie uzasadnionej potrzeby za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można oddać książkę w późniejszym terminie.

        3.Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Przed wypożyczeniem należy zwrócić uwagę na stan książek i zgłosić zauważone uszkodzenia nauczycielowi bibliotekarzowi.

        4.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej książki wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do  momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

        5.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

III. Regulamin czytelni

1.Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

2.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

3.Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.

4.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów.

IV. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1.Z pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy biblioteki.

2.Osoby zajmujące stanowisko komputerowe są za nie odpowiedzialne. Jednorazowo
z komputera można korzystać do 45 minut.

3.Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości oraz zakaz spożywania posiłków.

4.Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych: edycji tekstów, wyszukiwania informacji i materiałów w zasobach Internetu i programach multimedialnych dostępnych w bibliotece, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i nauki własnej, korzystania z programów edukacyjnych.

5.Wszyscy użytkownicy wpisują się do zeszytu odwiedzin ICIM. Użytkownicy podpisując się, akceptują tym samym znajomość regulaminu.

6.Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Nie wolno samemu resetować systemu.

7.Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania, zmieniać ustawień systemowych.

8.Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela bibliotekarza i w określonym przez niego zakresie.

9.Nie wolno podłączać dodatkowych urządzeń, ani odłączać żadnych elementów zestawu komputerowego.

10.Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

11.Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.Po skończonych zajęciach uczniowie wyłączają komputery, zasuwają krzesła, zostawiając porządek na swoim stanowisku pracy.

13.Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy /rodzice/.

14.Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów zostanie zgłoszone wychowawcy oraz spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.