ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE - GRUDZIEŃ 2018

 

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji ( telewizja, książka, czasopisma);
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

 

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnienie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny( również dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania wspólne wykonywanie określonych prac( sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

 

 

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie ( rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
 • Rozwijani wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowanie ozdób świątecznych z różnych materiałów);
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć( z uwzględnieniem rozumowania ich treści, przekazu i walorów literackich.