Regulamin akcji „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa”

I. Zasady ogólne

 1. Regulamin akcji „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa” zatwierdzony
  i obowiązujący w Przedszkolu nr 41 „Wesoła Stacyjka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w miejscowości Poznań, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań oraz stroną internetową „Nauczycielka Przedszkola – kreatywna edukacja” prowadzoną i założoną przez Panią Agnieszkę Pokorską, zwanej w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.
 2. „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa” to akcja zachęcająca do wymiany pocztówek między przedszkolami z całej Polski a Przedszkolem
  nr 41 „Wesoła Stacyjka” (Organizatorem) za pośrednictwem strony internetowej „Nauczycielka Przedszkola – kreatywna edukacja”. Akcja „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa” zawiera w sobie elementy edukacji regionalnej, pozwala dzieciom na poznanie architektury i kultury całego kraju.
 3. Akcja trwa w terminie od 15 października 2018r. do 30 kwietnia 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów pocztówek Organizatora. Organizator na cele projektu przewidział 300 sztuk pocztówek.

 II. Zasady wymiany pocztówek

 1. Akcja trwa w terminie od 15 października 2018r. do 30 kwietnia 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów pocztówek Organizatora.
 2. W Akcji mogą wziąć udział przedszkola z terenu Polski. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.
 3. Aby wziąć udział w Akcji, należy:
  a) wraz z przedszkolakami wysłać na adres Przedszkola nr 41 „Wesoła Stacyjka” w Poznaniu pocztówkę ukazującą architekturę swojej miejscowości w terminie od 15 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019r. W zamian Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka” (Organizator) odeśle pocztówkę ukazującą architekturę Poznania*.

*Z zastrzeżeniem, że Akcja trwa w terminie od 15 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów pocztówek Organizatora.

           b) dołączyć do przesyłki formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu: ZAŁĄCZNIK NR 1 – DANE UCZESTNIKA, WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

4. Uczestnik nadsyłając pocztówkę, wyraża zgodę na opublikowanie jej (jej zdjęcia) oraz nazwy przedszkola w materiałach promocyjnych Organizatora (np. na stronie internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora).

III. Termin i warunki dostarczenia pocztówek.

 1. Temat Akcji to: „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa”. Akcja ma na celu zachęcenie do wymiany pocztówek między przedszkolami z całej Polski a Przedszkolem nr 41 „Wesoła Stacyjka” (Organizatorem) oraz zapoznania dzieci z architekturą całego kraju.
 2. Do Akcji należy zgłosić (przesłać) pocztówkę ukazującą architekturę / kulturę waszej miejscowości wysłaną wraz z przedszkolakami.
 3. Na kartce, oprócz pozdrowień, Organizator zachęca do dołączenia:
  a) krótkiego opisu regionu danej miejscowości,
  b) rysunków przygotowanych przez dzieci, obrazujących dany region, jego symbole, zabytki, kulturę,
  c) kilku zdań opisujących Was (Waszą grupę, jak lubicie spędzać czas w Waszym miejscu zamieszkania).
 4. Wymagania techniczne:
  a) Organizator dopuszcza do Akcji gotowe pocztówki z wypisanymi/ narysowanymi pozdrowieniami, jak i prace wykonane od podstaw przez dzieci i nauczyciela,
  b) praca płaska,
  c) format (wielkość pocztówki),
  b) dopuszczalna ilość prac: maksymalnie jedna pocztówka na jedną grupę przedszkolną.
 5. W przypadku własnoręcznie przygotowywanych pocztówek Uczestnik, którego nadesłana w ramach Akcji pocztówka zawiera wizerunki osób, wraz z nadesłaniem pracy oświadcza, że osoby te lub ich prawni opiekunowie (w przypadku wizerunków dzieci) wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu wzięcia udziału w niniejszej akcji.
 6. Pocztówkę należy przesłać pocztą na adres:

Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka”
ul.
Łozowa 77, 61-448 Poznań
z dopiskiem „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa”
w terminie do 30 kwietnia 2019 r
.

 1. Do przesyłki z pocztówką należy dołączyć formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu: ZAŁĄCZNIK NR 1 - DANE UCZESTNIKA, WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
 2. Pocztówki przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 3. Uczestnicy Akcji, którzy nadeślą do Organizatora pocztówki w terminie do 30 kwietnia 2019 r. otrzymają od Organizatora pocztówkę
  z wizerunkiem architektury Poznania. Pocztówka ta zostanie przesłana pocztą na adres Uczestnika wskazany przez niego w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pocztówki zostaną przesłane do Uczestników w ciągu 21 dni roboczych (+ czas na doręczenie przez Pocztę Polską) od dnia otrzymania przez Organizatora przesyłki od Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną pocztówkę od Organizatora. Organizator przewidział górny limit 300 pocztówek, które łącznie zostaną przesłane do Uczestników.
 4. W przypadku przesłania pocztówki po terminie, tj. po 30 kwietnia 2019 r. lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania zapasów pocztówek Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, jeśli nie otrzyma on pocztówki zwrotnej od Organizatora.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DANE UCZESTNIKA, WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Akcja „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa” 

Imię i nazwisko nauczyciela:

Adres e-mail nauczyciela:

Adres do wysyłki pocztówki:

Ja,  niżej  podpisany/-a ......................................................  ( imię,  nazwisko ) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w postaci imienia i  nazwiska, adresu  e-mail oraz adresu korespondencyjnego (do wysyłki pocztówki) przez Organizatora na potrzeby organizacji akcji „Stacyjkowa wymiana pocztówkowa”.

 

 

………………………………..